Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Tyto zásady platí mezi vámi, uživatelem tohoto webu a Anna Ružičková, vlastníkem (dále jen „vlastník“) a poskytovatelem tohoto webu. Tyto zásady se vztahují na naše používání jakýchkoliv a všech údajů, které shromažďujeme v souvislosti s vaším používáním webové stránky a jakýchkoli služeb nebo systémů na nich.

1. Definice a interpretace

V těchto Zásadách mají následující termíny následující význam: 
„Účet“: znamená souhrnně osobní údaje, platební údaje a pověření používané uživateli pro přístup k Materiálu a/nebo jakémukoli komunikačnímu systému na webové stránce; 
„Obsah“: znamená jakýkoli text, grafiku, obrázky, zvuk, video, software, kompilace dat a jakoukoli jinou formu informací, které lze uložit do počítače, který se objevuje na této webové stránce nebo tvoří její součást; 
„Cookie“: znamená malý textový soubor umístěný na váš počítač vlastníkem webu, když navštívíte určité části této webové stránky. To nám umožňuje identifikovat opakující se návštěvníky a analyzovat jejich zvyky při procházení webu. 
„Data“: souhrnně znamenají všechny informace, které odešlete na webovou stránku. To zahrnuje, ale není omezeno na, podrobnosti o účtu a informace odeslané pomocí kterékoli z našich služeb nebo systémů; 
"Anna Ružičková anebo vlastník": znamená Anna Ružičková, se sídlem Třináctky 127/11, 671 72 Miroslav, Česká republika, IČO: 106 68 365; 
„Služba“: znamená souhrnně jakékoli online zařízení, nástroje, služby nebo informace, které Anna Ružičková zpřístupní prostřednictvím webové stránky buď nyní nebo v budoucnu; 
"Systém": znamená jakoukoli online komunikační infrastrukturu, kterou Anna Ružičková nyní nebo v budoucnu zpřístupní prostřednictvím webových stránek. To zahrnuje, ale není omezeno na webový e-mail, nástěnky, možnosti živého chatu a e-mailové odkazy; 
„Uživatel“ / „Uživatelé“: znamená jakoukoli třetí stranu, která přistupuje na webovou stránku a není zaměstnána společností Anna Ružičková a jednající v rámci svého zaměstnání; a 
„Webová stránka“: znamená webovou stránku, kterou aktuálně používáte (wellbabing.getlearnworlds.com) a jakékoli subdomény této stránky (např. wellbabing.getleatnworlds.com/program), pokud to výslovně nevylučují jejich vlastní smluvní podmínky.

2. Zpracovávaná data

Mohou být shromažďovány jakékoli z následujících údajů:

 • 2.1 jméno a příjmení;
 • 2.2 datum narození;
 • 2.3 titul & profese;
 • 2.4 kontaktní informace, jako jsou e-mailové adresy a telefonní čísla;
 • 2.5 demografické informace, jako je PSČ, preference a zájmy;
 • 2.6 finanční informace, jako jsou čísla kreditních/debetních karet;
 • 2.7 IP adresa (automaticky shromažďována);
 • 2.8 typ a verze webového prohlížeče (shromažďovány automaticky);
 • 2.9 operační systém (automaticky shromažďován);
 • 2.10 seznam adres URL začínající odkazujícím webem, vaší aktivitou na tomto webu a webem, na který přecházíte (automaticky shromažďovány); a
 • 2.11 Informace o souborech cookie (marketingové, nezbytně nutné, funkční, analytické).


3. Naše využití dat – účel a licence zpracování údajů

 • 3.1 Jakékoli osobní údaje, které odešlete, budou uchovávány společností Anna Ružičková tak dlouho, dokud budete používat služby a systémy poskytované na webových stránkách. Údaje, které můžete odeslat prostřednictvím jakéhokoli komunikačního systému, který můžeme poskytnout, mohou být uchovávána po delší dobu až tří let.
 • 3.2 Pokud k tomu nejsme povinni nebo povoleno zákonem, a v souladu s článkem 4 nebudou vaše údaje poskytnuty třetím stranám. To zahrnuje naše spolupracovníky a dodavatelé služeb.
 • 3.3 Veškeré osobní údaje jsou uchovávány bezpečně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Další podrobnosti o zabezpečení naleznete v článku 9 níže.
 • 3.4 Některá nebo všechna výše uvedená data můžeme čas od času vyžadovat, abychom vám mohli poskytnout ty nejlepší možné služby a zkušenosti při používání našich webových stránek. Údaje můžeme konkrétně použít z následujících důvodů:
 • 3.4.1 vedení interní evidence;
 • 3.4.2 zlepšování našich produktů/služeb;
 • 3.4.3 přenos propagačních materiálů, které by vás mohly zajímat, e-mailem;
 • 3.4.4 kontakt pro účely průzkumu trhu, který lze provést pomocí e-mailu, telefonu, faxu nebo pošty. Tyto informace mohou být použity k přizpůsobení nebo aktualizaci webové stránky.


4. Webové stránky a služby třetích stran

Anna Ružičková může čas od času využít služeb jiných stran k řešení záležitostí, které mohou mimo jiné zahrnovat zpracování plateb, dodání zakoupených položek, vybavení vyhledávačů, reklamu a marketing. Poskytovatelé těchto služeb mají přístup k určitým osobním údajům poskytnutým uživateli těchto webových stránek. Jakákoli data používaná těmito stranami jsou používána pouze v rozsahu, který vyžadují k poskytování služeb, které Anna Ružičková požaduje. Jakékoli použití pro jiné účely je přísně zakázáno. Kromě toho veškeré údaje, které zpracovávají třetí strany, musí být zpracovávány v souladu s podmínkami těchto zásad platnou a účinnou právní úpravou.

 

5. Vaše práva

Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů uživatelů mají uživatelé následující práva:

 • Právo na přístup a informace znamená, že si uživatel kdykoliv může požádat o sdělení, zda osobní údaje, které se uživatele týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má uživatel právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud byli osobní údaje získány a zda dochází na základě zpracování osobních údajů uživatelů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.
 • Právo na opravu znamená, že uživatel kdykoliv může vlastníka požádat o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by údaje byly nepřesné či neúplné.
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) znamená, že vlastník musí vymazat osobní údaje uživatelů pokud:
  • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • zpracování je protiprávní;
  • uživatel odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů;
  • uživatel vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
  • to vlastníkovi ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů uživatelů, musí vlastník omezit zpracování osobních údajů uživatele.
 • Právo vznést námitku znamená, že uživatel může vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu nebo profilování nebudou, již osobní údaje uživatele pro tyto účely zpracovávány.
 • Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů, kterou je možné u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 • Právo na přenositelnost což znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.


Všechna práva mohou být uplatněna kontaktováním vlastníka info@wellbabing.cz na e-mailové adrese info@wellbabing.cz nebo na poštovní adrese Třináctky 127/11, 671 72 Miroslav. Vlastník je povinen reagovat na uplatněné právo ve lhůtě jednoho měsíce ode dne uplatnění.

6. Bezpečnost

Bezpečnost dat je pro Anna Ružičková velmi důležitá a pro ochranu vašich dat jsme zavedli vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy k ochraně a zabezpečení dat shromážděných online.

 

Pakliže by došlo k bezpečnostnímu incidentu představující únik osobních údajů či jejich poškození nebo znehodnocení vlastník bezpečnostní incident ohlásí dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, a to nejpozději ve lhůtě 72 hodin. Zároveň bude každému subjektu údajů, jehož osobních údajů se bezpečnostní incident dotkl, oznámeno, že bezpečnostní incident nastal. Zároveň vlastník zveřejní oznámení o bezpečnostním incidentu na svých internetových stránkách.

7. Změny těchto zásad

Anna Ružičková si vyhrazuje právo změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů, jak to můžeme čas od času považovat za nutné nebo jak to může vyžadovat zákon. Jakékoli změny budou okamžitě zveřejněny na webové stránce a má se za to, že jste přijali podmínky zásad při prvním použití webové stránky po provedení změn.

8. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese kurzy@wellbabing.cz anebo info@wellbabing.cz

 

Created with